R N Harvey, 54 The Drive, Tauranga, Ph: 07 576 7314.